Opis de proceduri

Procesele şi activităţile desfăşurate în cadrul Institutului de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu-Motru" sunt reglementate prin 36 de regulamente, coduri şi proceduri. Din aceste acte normative interne, 15 proceduri vizează desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor financiar-contabile şi administrative.

PROCEDURI GENERALE (PG), CODURI (Cod) ŞI REGULAMENTE (RE) PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII

Nr.

Documentul

Denumirea completă a documentului

1

PG 01

Elaborarea, implementarea şi gestionarea procedurilor privind asigurarea calităţii în cadrul Institutului de Filosofie şi Psihologie “Constantin Rădulescu – Motru”

2

PG 02

Elaborarea rapoartelor de autoevaluare a activităţii Institutului de Filosofie şi Psihologie “Constantin Rădulescu – Motru” şi a planurilor de dezvoltare ale Institutului

3

PG 03

Organizarea şi desfăşurarea activităţii de doctorat

4

Cod 1

Codul etic şi profesional al personalului contractual al  Institutului de Filosofie şi Psihologie “Constantin Rădulescu – Motru”

5

ROF

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”

6

ROI

Regulamentul de ordine interioară al Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”

7

RE 3

Funcţionarea Comisiei de Etică

REGULAMENTE PRIVIND MANAGEMENTUL PUBLICAŢIILOR PERIODICE (RE-PU)

8

RE-PU-00

Regulament cadru de organizare şi  funcţionare a revistelor şi publicaţiilor ştiinţifice editate în cadrul  Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”

9

RE-PU-01

Managementul Revistei de Filosofie

10

RE-PU-02

Managementul Revistei de Psihologie

11

RE-PU-03

Managementul Revue de Philosophie

12

RE-PU-04

Managementul The Romanian Journal of Psychology

PROCEDURI DE SISTEM

13

PS 01

- cu PL-01

Comunicarea informaţiilor de interes public (PS 01), cu anexa Gestiunea conţinutului informaţional al paginilor web (PL – 01)

14

PS 02

 

Evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor şi dezvoltarea resurselor umane

15

PS 03

 

 Managementul riscurilor

16

PS 04

 

 Managementul procesului de cercetare

PROCEDURI OPERAŢIONALE ALE SECRETARIATULUI GENERAL (PO-SG)

17

PO – SG –  01

Arhivarea documentelor şi a înregistrărilor

18

PO – SG –  02

Elaborarea deciziilor

PROCEDURI OPERAŢIONALE ALE SERVICIULUI ECONOMIC ŞI ADMINISTRATIV

19

PO – EC –  01

Întocmirea pontajului

20

PO – EC –  02

Inventarierea elementelor de activ şi de pasiv

21

PO – EC –  03

Controlul intern privind activitatea de control financiar preventiv

22

PO – EC –  04

Organizarea recrutării/ angajării/ promovării personalului

23

PO – EC –  05

Condica de prezenţă, efectuarea concediilor de odihnă, a concediilor fără salariu, a altor tipuri de concedii şi învoiri

24

PO – EC –  06

Înregistrarea în contabilitate a imobilizărilor corporale şi necorporale

25

PO – EC –  07

Întocmirea ştatelor de salarii

26

PO – EC –  08

Completarea registrului de casă

27

PO – EC –  09

Evidenţa contabilă a deplasărilor

28

PO – EC –  10

Controlul intern privind angajamentele bugetare

29

PO – EC –  11

Atribuirea contractelor de achiziţie prin cerere de ofertă

30

PO – EC –  12

Angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor

31

PO – EC –  13

Evidenţa formularelor cu regim intern de numerotare şi înseriere

32

P0 – EC –  14

Fundamentarea cheltuielilor cu salariile pentru fundamentarea proiectului de buget

PROCEDURI DE LUCRU ALE SISTEMULUI ECONOMIC ŞI ADMINISTRATIV (PL-EC)

33

PL – EC –  01

Întocmirea şi actualizarea fişelor de post

PROCEDURI OPERAŢIONALE PRIVIND ACTIVITATEA BIBLIOTECII (PO-BB)

34

PO – BB –  01

Activitatea de îmbogăţire, evidenţă, stocare, prelucrare, circulaţie a publicaţiilor bibliotecii

PROCEDURI OPERAŢIONALE ALE DEPARTAMENTELOR DE CERCETARE (PO-DC)

35

PO-DC-01

Cercetătorii asociaţi

36

PO-DC-02

Încheierea de parteneriate