Revista de Psihologie: 2012, t. 58, nr. 1

Category: Numere publicate
Hits: 29496

 


REVISTA DE PSIHOLOGIE

(Journal of Psychology) 

Vol. 57,  Nr. 1,   2011
 

 Rev. Psih., vol. 58, nr. 1, p. 01–106, Bucureşti, ianuarie - martie 2012


 

EDITORIAL

ADRIAN NECULAU
Dramele psihologilor români: întemniţaţi, anchetaţi, supravegheaţi
Rev. Psih., vol. 58, nr. 1, p. 5–22, Bucureşti, ianuarie – martie 2012

 

STUDII ŞI CERCETĂRI

FLORICA DUMITRESCU
Investigaţii preliminare în studiul evoluţiei şi dezvoltării personalităţii
Rev. Psih., vol. 58, nr. 1, p. 23–32, Bucureşti, ianuarie – martie 2012

 

SIMONA TRIFU, CRISTINA DELCUESCU
Persistenţa mecanismelor arhaice de apărare în tulburările de personalitate

Rev. Psih., vol. 58, nr. 1, p. 23–32, Bucureşti, ianuarie – martie 2012

 

SIMONA MARIA GLĂVEANU
Rezistenţa la stres – resursă a competenţei parentale

Rev. Psih., vol. 58, nr. 1, p. 45–56, Bucureşti, ianuarie – martie 2012

 

ŞTEFAN VLĂDUŢESCU
Persuasion as a form of influence
Rev. Psih., vol. 58, nr. 1, p. 57–64, Bucureşti, ianuarie – martie 2012

 

GHEORGHE COJOCARIU
Dimensiunea psihoistorică a protocronismului în media românească. I
Rev. Psih., vol. 58, nr. 1, p. 77–87, Bucureşti, ianuarie – martie 2012

 

LORETA MAGDALENA POPA
Breast cancer
Rev. Psih., vol. 58, nr. 1, p. 77–87, Bucureşti, ianuarie – martie 2012

 

PUNCTE DE VEDERE

ANGEL IULIAN POPESCU

The psychological impact of ideology in european societies. East-West comparative study with the analysis of certain paradoxes. I

 Rev. Psih., vol. 58, nr. 1, p. 89–98, Bucureşti, ianuarie – martie 2012

 

CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

MICTAT GÂRLAN, Etnopsihologii minoritare în spaţiul dobrogean, Iaşi, Editura Lumen, 2007, 237 p. (Dan Constantin Rădulescu)

Rev. Psih., vol. 58, nr. 1, p. 99–101, Bucureşti, ianuarie – martie 2012

 

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

PSIWORLD 2011 – International Conference „Psychology and the realities of the contemporary world", Second Edition, Bucharest, 27 – 30 October 2011 (Doina-Ştefana Săucan)

Rev. Psih., vol. 58, nr. 1, p. 103, Bucureşti, ianuarie – martie 2012

 

ANIVERSĂRI

Profesorul Jacques Leplat la 90 de ani (Zisu Weintraub)

Rev. Psih., vol. 58, nr. 1, p. 105–106, Bucureşti, ianuarie – martie 2012

 


Rev. Psih., vol. 58, nr. 1, p. 1–106, Bucureşti, ianuarie – martie 2012 


 

REZUMATE

 

DRAMELE PSIHOLOGILOR ROMÂNI: ÎNTEMNIŢAŢI, ANCHETAŢI, SUPRAVEGHEAŢI

ADRIAN NECULAU

Scopul acestui studiu, elaborat în urma unei cercetări de arhivă şi apelând la mărturii memorialistice, este acela de a atrage atenţia asupra unor condiţii de context social care au influenţat decisiv existenţa şi munca ştiinţifică a unor producători importanţi din domeniul psihologiei. Cercetătorii recenţi nu pot evalua opera lor decât ţinând seama de constrângerile şi presiunile la care au fost supuşi. Un capitol dureros din istoria ştiinţei noastre, care trebuie tratat cu atenţie şi empatie.

Text integral in format PD

↑ Inapoi la Cuprins

 


INVESTIGAŢII PRELIMINARE ÎN STUDIUL EVOLUŢIEI ŞI DEZVOLTĂRII PERSONALITĂŢII

FLORICA DUMITRESCU

REZUMAT Scopul acestui articol este conturarea unui demers experimental privind stabilirea temperamentului şi corelarea lui cu performanţele şcolare. Stabilirea temperamentului s-a făcut din trei perspective: metoda aprecierii obiective, cea a autoaprecierii – ambele în funcţie de tablourile temperamentale – şi cea cu ajutorul Chestionarului de personalitate al lui Eysenck. Ipoteza unei corelaţii între temperamente şi performanţe se confirmă, în sensul că temperamentele sangvinic şi flegmatic relevă performanţe şcolare asemănătoare şi mai mari decât celelalte două, coleric şi melancolic. 

Cuvinte-cheie: temperament, personalitate, performanţă şcolară.

Abstract  This article aims at outlining an experiment regarding the temperament and its correlation with school achievement. The determination of temperament has been accomplished through three perspectives: the method of objective appreciation (Zapan, 1984), that of self appreciation – both depending on the temperamental picture – and the method carried out through Eysenck's Personality Questionnaire. The initial hypothesis of a correlation between temperament and performance is confirmed in the sense that both sanguine and phlegmatic temperaments reveal higher school achievement than the other two temperaments, choleric and melancholic.

Keywords: temperament, personality, school achievement.

Text integral in format PDF

↑ Inapoi la Cuprins

 


PERSISTENŢA MECANISMELOR ARHAICE DE APĂRARE ÎN TULBURĂRILE DE PERSONALITATE

SIMONA TRIFU, CRISTINA DELCUESCU

REZUMAT Lucrarea este o cercetare de psihologie clinică, în aria tulburărilor de personalitate, cu implicaţie în psihiatrie (subiecţii sunt internaţi pentru decompensări de coloratură anxioasă, depresivă sau interpretativă). Ipoteza a fost aceea a unui Eu fragil, jalonat de mecanisme de apărare imature şi funcţionare arhaică. Lotul de pacienţi a fost supus unei baterii complexe de teste psihologice (chestionarul de personalitate CAQ, inventarul DSQ, testul Szondi), iar rezultatele obţinute conturează profile diferenţiate, explicate dintr-o perspectivă psihodinamică modernă. Concluziile demonstrează că depistarea precoce a unui astfel de profil atipic ajută semnificativ – în psihologia clinică – la prevenţia decompensărilor de intensitate clinic-psihiatrică.
Cuvinte-cheie: Eu fragil, mecanisme de apărare imature, funcţionare arhaică, decompensări de coloratură anxioasă, depresivă sau interpretativă.

Abstract   This is a research paper in the field of Clinical Psychology, regarding personality disorders and having implications for psychiatry (the subjects are being hospitalized for decompensation with notes of anxiety, depression or interpretive phenomena). The hypothesis was one of a fragile Ego, marked by immature defence mechanisms and archaic functioning. The group of patients underwent a complex battery of psychological tests (The CAQ Personality Inventory, DSQ Inventory, Szondy Test) and the results show diverse profiles, explained from a modern psychodynamic perspective. The conclusions show that an early recognition of such an atypical profile aids significantly – in clinical psychology – in preventing decompensation of clinical psychiatric intensity.

Keywords: fragile Self, immature defence mechanism, archaic functionality, anxious instability, depresive and interpretative instability.

Text integral in format PDF

↑ Inapoi la Cuprins

  


REZISTENŢA LA STRES – RESURSĂ A COMPETENŢEI PARENTALE

SIMONA MARIA GLĂVEANU

Abstract   Our study intended to analyze the relation between coping styles and parental proficiency and to evaluate the effect of the "Stress Management" training module on the development of the corresponding dimension of parental proficiency. Certain questionnaires for identifying the level of parental proficiency (CCP – Glăveanu, 2009) and the coping style (COPE – Carver et al., 1989) were applied to 298 parents. Based on the criteria of "medium and low parental proficiency" and "emotional coping style", 127 of them were selected to participate in the experiment and to attend the training module. The analysis of the parental proficiency level (carried out six months after the completion of the training module) revealed statistically significant differences between the control group (M = 56,27; SD = 20,65) and the experimental one (M = 74,19; SD = 31,21) (t = 2,34; df = 68; sig.< 0,001), but also between the scores of the experimental group before attending the training module (M = 56,43; SD = 21,68) and after (M = 74,19; SD = 34,53) (t = 4,58; df = 33; sig.< 0,001), thus bringing a higher level of accuracy to the training evaluation and validation.

Keywords: stress, stress resistance, parental proficiency, stress management, training.

REZUMAT    Cercetarea noastră îşi propune să investigheze relaţia dintre stilul de coping şi competenţa parentală şi să evalueze efectul pe care îl are modulul „Managementul stresului" din programul de training adresat părinţilor asupra dezvoltării dimensiunii corespunzătoare a competenţei parentale. Studiul a fost realizat iniţial pe 298 de părinţi, cărora le-au fost aplicate chestionare de identificare a nivelului de competenţă parentală (C.C.P. – Glăveanu, 2008) şi a tipului de coping (C.O.P.E. – Carver et al., 1989). Dintre aceştia, 127 au fost aleşi pentru a participa la experiment şi la modulul de training (pe baza criteriilor „competenţă parentală medie şi redusă" şi „stil de coping centrat pe emoţie"). Evaluarea realizată după şase luni de la desfăşurarea modulului a relevat diferenţe semnificative statistic sub aspectul competenţei parentale între grupul de control (M = 56,27; SD = 20,65) şi cel experimental (M = 74,19; SD = 31,21) (t = 2,34; df = 68; sig. < 0,001), dar şi între scorurile obţinute de părinţii din grupul experimental înainte de efectuarea modulului trainingului (M = 56,43; SD = 21,68) şi după (M = 74,19; SD = 34,53) (t = 4,58; df = 33; sig. < 0,001), ceea ce aduce o mai mare fineţe a evaluării şi validării trainingului.

Cuvinte-cheie: stres, rezistenţă la stres, competenţă parentală, managementul stresului, training.

Text integral in format PDF

↑ Inapoi la Cuprins

 


PERSUASION AS A FORM OF INFLUENCE

ŞTEFAN VLĂDUŢESCU

Abstract Our research takes into consideration that the consistent structuring of life in society is achieved by social influence. The human being is, in the same time, permeable and vulnerable to influence, has propensity and inertness to be influenced. The thesis in favor of which it is argued is that, in spite of what specialists like Ştefan Boncu (2002), S. Chaiken (1987), R. Petty and J.-T. Cacioppo (1986), Ch. Kiesler (1969) have asserted, the persuasion is a form of social influence, because it relies on the permeability and the influensive inertness of personality, on the human tendency to confirmatively adapt to the situations of influence and on his capacity of assimilating processing the messages of influence. The persuasion thesis, as a form of social influence is also argued by R.B. Cialdini (2001), C.A. Zanbaka (2007) and Ch.U. Larson (2010). The persuasion, because is based on emotions that strike briefly, directly, and efficiently is the short way of influence.

Keywords: persuasion, social influence, communication.

REZUMAT Cercetarea noastră ia în seamă faptul că structurarea consistentă a vieţii în societate se realizează prin influenţă socială. Fiinţa umană este, totodată, permeabilă şi vulnerabilă la influenţă, are propensiune şi dispune de inerţii în a fi influenţată. Teza în favoarea căreia se argumentează este că, în pofida celor opinate de specialişti precum Ştefan Boncu (2002), S. Chaiken (1987), R. Petty şi J.-T. Cacioppo (1986), Ch. Kiesler (1969), persuasiunea reprezintă o formă de influenţă socială, căci se bazează pe permeabilitatea şi inerţia influensivă a personalităţii, pe tendinţa omului de a se adapta confirmativ la situaţiile de influenţă şi pe capabilitatea acestuia de a procesa asimilator mesajele de influenţă. Teza persuasiunii ca formă de influenţă socială este susţinută şi de R.B. Cialdini (2001), C.A. Zanbaka (2007) şi Ch.U. Larson (2010). Persuasiunea, întrucât se fundamentează pe emoţii ce lovesc scurt, direct şi eficace, constituie calea scurtă a influenţei.

Cuvinte-cheie: persuasiune, influenţă socială, comunicare.

Text integral in format PDF

↑ Inapoi la Cuprins

 


DIMENSIUNEA PSIHOISTORICĂ A PROTOCRONISMULUI ÎN MEDIA ROMÂNEASCĂ. I

GHEORGHE COJOCARIU

Abstract    The study started from a set of questions: what is the contribution of the ancestors to the genesis and generalization of media communication; the issues arising from cultural predecessor's area, which led to the development of the field; how the development, the enrichment and the knowledge of media communication took place, considering the spectrum of human representations and perception in accepting the report of psychological and media coverage.

Keywords: Columna centenaria, psychohistory, perception, representation.

REZUMAT   Studiul porneşte de la un set de întrebări: în ce constă contribuţia înaintaşilor la geneza şi generalizarea comunicării mediatice; care sunt problemele generate de predecesorii arealului cultural ce au dus la dezvoltarea acestui domeniu, având în vedere spectrul reprezentărilor şi percepţiei umane, în acceptarea raportului dintre reflectarea psihică şi cea mediatică; în ce fel s-au asigurat evoluţia, îmbogăţirea şi cunoaşterea din domeniul comunicării mediatice. În prima parte a cercetării, am abordat următoarele probleme: preliminarii ale procesualităţii comunicării mediatice; începuturile comunicării mediatice; Columna Centenaria versus Tapiseria Bayeux – o analiză comparativă; impactul Columnei asupra personalităţilor lumii; Columna, un pattern de referinţă pentru opere celebre; Columna – obiect de studiu al imageriei artistice.

Cuvinte-cheie: Columna centenaria, psihoistorie, percepţie, reprezentare.

Text integral in format PDF

↑ Inapoi la Cuprins

 


BREAST CANCER

LORETA MAGDALENA POPA

Abstract     It is appreciated that about 5–10% of adult cancers are due to genetic causes. Genetic pre- disposition is responsible for about 10% of breast cancers and for 5–10% of breast neoplasm, according to various authors. The strategies based on the inhibition of cancer breast cell initiation suffer from lack of information regarding critical initiation factors of breast carcinogenesis and difficulty to identify the moment of exposure. Because the transition of the tumor process, including the promotion, is having place over a long time period, there are more opportunities to apply successfully fighting strategies than prevention strategies. Breast cancer patients survival is a process of life cycle progress, beginning from the diagnosis and so on, on the whole following period, coping with the cancer stress.

Keywords: cancer, genetic predisposition, risk factors.

REZUMAT     Se apreciază că aproximativ 5–10% dintre cancerele adulţilor se datorează unor cauze ereditare. Predispoziţia genetică este responsabilă pentru aproximativ 10% din cancerele mamare şi pentru 5–10% din neoplasmele mamare după alţi autori. Strategiile bazate pe inhibarea iniţierii celulelor mamare canceroase suferă de lipsă de informaţii privind factorii critici de iniţiere a carcinogenezei sânului şi de dificultatea de a identifica momentul expunerilor. Deoarece procesul de malignizare, incluzând promoţia, se desfăşoară pe o perioadă lungă de timp, există o deschidere mult mai largă a oportunităţilor pentru aplicarea cu succes a strategiilor îndreptate împotriva acesteia, în comparaţie cu strategiile care previn iniţierea. Studii arată că în etapa diagnosticului, calitatea comunicării cu medicul influenţează decisiv starea psihică a pacientelor cu cancer mamar. Supravieţuirea bolnavilor de cancer este procesul de derulare a vieţii, de la diagnostic şi în continuare, pe toată perioada care urmează, făcând faţă solicitărilor cancerului.

Cuvinte-cheie: cancer, predispoziţie genetică, factori de risc.

Text integral in format PDF

↑ Inapoi la Cuprins

 


THE PSYCHOLOGICAL IMPACT OF IDEOLOGY IN EUROPEAN SOCIETIES. EAST-WEST COMPARATIVE STUDY WITH THE ANALYSIS OF CERTAIN PARADOXES. I

ANGEL IULIAN POPESCU

Abstract    The capacity of totalizing knowledge in order to get an extensive picture regarding both the outside and the inner environment of developing human personality means first of all a methodological divorce from any preconceived ideological, philosophical, psychological and sociological framework which would disrupt the approach of the complex human being through a reductionist overlook. Using cross-analysis we can deduce important features of psychology that should be taken into consideration for their use in the direction of increasing the educational potential of Maslowian self-actualization concept.

Keywords: complex research, inter and transdisciplinary methodology, psychology, sociology.

REZUMAT Capacitatea totalizantă a cunoaşterii în direcţia obţinerii unei perspective extinse atât asupra mediului intern, cât şi asupra celui extern al dezvoltării personalităţii umane, înseamnă înainte de toate un divorţ metodologic cu orice cadru ideologic, filosofic, psihologic şi sociologic preconceput care ar bloca abordarea fiinţei umane complexe printr-o privire reducţionistă. Folosind analiza încrucişată putem deduce importante trăsături ale psihologiei care trebuie să fie luate în considerare pentru folosirea lor în direcţia creşterii potenţialului educaţional al conceptului maslowian de auto-realizare.

Cuvinte-cheie: cercetare complexă, metodologie inter şi transdisciplinară, psihologie, sociologie.

Text integral in format PDF

↑ Inapoi la Cuprins

 


CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

MICTAT GÂRLAN, Etnopsihologii minoritare în spaţiul dobrogean, Iaşi, Editura Lumen, 2007, 237 p.

Text integral in format PDF

↑ Inapoi la Cuprins

 


VIAŢA ŞTIINŢIFICA

PSIWORLD 2011 – INTERNATIONAL CONFERENCE „PSYCHOLOGY AND THE REALITIES OF THE CONTEMPORARY WORLD", SECOND EDITION, BUCHAREST, 27–30 OCTOBER 2011

Text integral in format PDF

↑ Inapoi la Cuprins

 


ANIVERSĂRI

PROFESORUL JACQUES LEPLAT LA 90 DE ANI

Text integral in format PDF

↑ Inapoi la Cuprins

 


Rev. Psih., vol. 58, nr. 1, p. 1–106, Bucureşti, ianuarie – martie 2012