Obţinerea statutului de cercetător ştiinţific asociat în cadrul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”

 

Obţinerea statutului de cercetător ştiinţific asociat pe trepte de competenţă (respectiv CS, CS III, CS II, CS I), precum şi obţinerea statutului de asistent de cercetare asociat în cadrul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” (IFP-AR) sunt reglementate prin Procedura Operaţională a Departamentelor de Cercetare cod PO-DC-01.

Procedura se aplică în cazul:

 • cercetătorilor sau cadrele didactice universitare cu afiliere la instituţii prestigioase din ţară şi din străinătate;

 • cercetătorilor pensionaţi ai IFP AR care desfăşoară activităţi de conducere de doctorate, în baza unor dispoziţii legislative tranzitorii, pe durata desfăşurării acestor activităţi;

 • cercetătorilor pensionaţi ai IFP AR, care solicită obţinerea acestui statut;

 • cercetătorilor pensionaţi ai IFP AR, cărora li se propune obţinerea acestui statut;

 • foştilor cercetători ai IFP AR, din ţară şi din străinătate, care solicită sau cărora li se propune obţinerea acestui statut;

 • doctoranzilor şi foştilor doctoranzi ai IFP AR.

Procedura respectă:

 • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;

 • Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;

 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Academiei Române;

 • Ordonanţa nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică;

 • Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Codul etic şi profesional al personalului contractual din Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”;

 • Procedura de Sistem „Comunicarea informaţiilor de interes public” (Cod: PS 01).

Statutul de cercetător ştiinţific asociat şi statutul de asistent de cercetare asociat se conferă prin decizie a Directorului IFP AR, la propunerea Consiliului Ştiinţific, în condiţiile procedurii şi cu menţiunea expresă că dobândirea acestui statut nu implică obligaţii financiare pentru IFP AR.

Cercetătorii asociaţi pot fi însă plătiţi din granturi sau din servicii inovative pe care le contractează/prestează personal sau împreună cu echipe de cercetători ai IFP AR, din resursele extrabugetare ale unităţii ştiinţifice, dacă aceasta deţine astfel de resurse şi adoptă o decizie în sensul plăţii personalului asociat folosind aceste resurse

Statutul de asistent de cercetare asociat se conferă, la cerere, doctoranzilor IFP AR, pe parcursul desfăşurării activităţii doctorale. Statutul de asistent de cercetare asociat nu nu implică obligaţii financiare pentru IFP AR. Asistenţii de cercetare asociaţi pot fi însă plătiţi în regim extrabugetar, din granturi sau din servicii inovative pe care le contractează/prestează personal sau împreună cu echipe de cercetători ai IFP AR.

IFP AR oferă cercetătorilor asociaţi spaţiu de lucru şi acces la bibliotecile, laboratoarele şi publicaţile sale. Cercetătorul asociat şi asistentul de cercetare asociat au obligaţia ca în cadrul publicaţiilor cu relevanţă pentru statutul lor la IFP AR (articole şi cărţi) să menţioneze şi afilierea la IFP AR, pe lângă afilierea de bază.

Cercetătorii ştiinţifici asociaţi care au calitatea de conducători de doctorat răspund în solidar cu doctoranzii de asigurarea originalităţii conţinutului lucrărilor, ca şi de activitatea de cercetare ştiinţifică a doctoranzilor.