Peer-review procedure

 

Evaluarea articolelor propuse spre publicare 

 

Din 2012, toate articolele transmise spre publicare către Revista de Psihologie sunt supuse unui proces de double blind peer review. Procesul de evaluare a lucrărilor ştiinţifice (peer-review procedure) constă în analiza critică a manuscriselor ştiinţifice, de către experţi evaluatori care fac parte din Colegiul de redacţie şi din Consiliul ştiinţific al revistei.

Acest mecanism de recenzare - cuprins în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Revistei de Psihologie (cod RE-PU-02), aprobat prin Decizia nr. 9/2012 de către directorul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru”, acad. Alexandru Surdu - urmăreşte creşterea calităţii ştiintifice a materialelor publicate în Revista de Psihologie, prin:

  • selectarea spre publicare a materialelor ştiinţifice valoroase şi relevante pentru tematica şi direcţiile de interes ale revistei;
  • respingerea materialelor ştiinţifice de proastă calitate sau care nu corespund profilului revistei;
  • îmbunătăţirea calităţii materialelor publicate, luând în considerare opiniile critice formulate de specialişti independenţi.

Evaluarea materialelor ştiinţifice primite spre publicare se face în următoarele etape:

1. Etapa preliminară
Articolele se vor transmite Colegiului de Redacţie prin intermediul poştei electronice, la adresa de This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

În termen de maximum şapte zile, autorul articolului primeşte un mesaj de confirmare, cu informaţii privitoare la recepţionarea în bune condiţii a materialului şi la îndeplinirea condiţiilor preliminare de acceptare a articolului.

În această etapă, redacţia se asigură că autorul a transmis un material inedit, care nu a fost publicat într-o altă revistă, care nu este evaluat pentru publicare într-o altă revistă din România sau din străinatate, şi care respectă prevederile Legii 206/2004, cu completările şi modificările ulterioare, privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică.

Articolele elaborate de autorii care nu au titlul ştiinţific de doctor (sau un titlu echivalent al acestuia) vor fi admise în procesul de evaluare ştiinţifică numai în măsura în care sunt însoţite de o recomandare din partea unui specialist în domeniu.

2. Evaluarea în Colectivul de redacţie
Această etapă presupune evaluarea manuscriselor de către Redactorul şef, respectiv de către membrii Colectivului de redacţie, pentru identificarea şi selectarea preliminară a materialelor care se încadrează în domeniile tematice şi standardele ştiinţifice ale revistei.

Analiza vizează criterii care se referă la:

a) conţinut: manuscrisele trebuie să abordeze teme în domeniul de referinţă al Revistei de Psihologie, să cuprindă elemente de originalitate, să aibă un conţinut ştiinţific substanţial, să nu prezinte deficienţe majore de structură logică şi de construcţie ştiinţifică etc.
b) formă: manuscrisele să respecte condiţiile tehnice de redactare şi paginare ale revistei (font, paragraf, modalitatea de introducere a referinţelor critice), în conformitate cu Normele de tehnoredactare ale Editurii Academiei Române (descrise în recomandările pentru autori) şi să cuprindă toate celelalte componente conexe necesare (cuvinte cheie, rezumat în limba română, rezumat în limba engleza, date de contact pentru autorul principal).

Manuscrisele care nu respectă criteriile minimale menţionate mai sus sunt returnate autorilor.

3. Evaluarea conţinutului teoretico-ştiinţific şi metodologic de către experţi independenţi din ţară şi din străinatate

Se realizează de către doi experţi evaluatori, membri ai Consiliului editorial al Revistei de Psihologie, precum şi de către membri ai comunităţii academice din România sau din străinatate, cu competenţă ştiinţifică în domeniul restrâns în care este inclus articolul respectiv, şi care au titlul de profesor universitar, conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradele I şi II.

Selectarea recenzorilor se face din lista de specialişti cu care Revista colaborează şi care şi-au dat acordul de a participa la procesul de evaluare a articolelor propuse spre publicare în Revista de Psihologie.

Experţii evaluează manuscrisele pe baza unor formulare de recenzare (peer-review forms), pe care experţii le primesc împreună cu articolele de analizat.

Criteriile care stau la baza procesului de recenzare de către experţi sunt

A. Calitatea ştiinţifică a articolului: - fundamentare ştiinţifică a conţinutului studiului; - abordarea metodologică şi maniera de realizare a modelelor de analiză; - gradul de originalitate şi noutatea temei propuse.
B. Relevanţa, impactul şi importanţa lucrării: - relevanţa şi noutatea surselor utilizate; - claritatea şi acurateţea argumentării şi a construcţiei ştiinţifice; - impactul preconizat asupra domeniilor la care face referire articolul.
C. Calitatea conţinutului tehnic: - relevanţa surselor bibliografice; - claritatea, concizia şi acurateţea textului; - lipsa erorilor, a conceptelor greşite şi a ambiguităţilor.

Experţii trebuie să se recuze din procesul de peer-review dacă nu pot evalua manuscrisul în termenul stabilit sau în cazul în care constată, din textul articolului, orice fel de incompatibilitate cu autorul/autorii lucrării evaluate.

Această etapă a evaluării se finalizează prin formularea de către recenzor a unor observaţii punctuale ţinând de forma şi fondul articolului şi prin atribuirea de către acesta a unuia dintre următoarele trei calificative: 

  • “acceptarea pentru publicare a lucrării”, dacă aceasta corespunde din punct de vedere al conţinutului ştiinţific şi al formei;
  •  “acceptarea pentru publicare a lucrării, după efectuarea unor corecturi, completări etc”;
  •  “neacceptarea lucrării pentru publicare”.

Dacă între calificativele celor doi evaluatori sunt diferenţe majore, se va apela la un al treilea expert. Autorului i se vor comunica decizia şi recomandările experţilor.

După retransmiterea manuscrisului corectat şi completat de autor, în funcţie de recomandările experţilor, articolul va fi înaintat aceloraşi evaluatori, care se vor pronunţa cu privire la oportunitatea publicării acestuia.

Textul final aprobat al articolului (după modificările sugerate de evaluatori şi avizul comitetului editorial) este trimis persoanei/persoanelor din redacţie care răspunde/răspund de planificarea editorială, urmând ca autorul să fie informat asupra datei apariţiei. Decizia finală privind publicarea manuscriselor aparţine Redactorului şef şi/sau Redactorilor şefi adjuncţi.

Articolele recomandate pentru publicare în Revista de Psihologie trebuie să fie însoţite obligatoriu de:

  • declaraţia de autenticitate semnată de autori, pentru materialul propus spre publicare, în conformitate cu legislaţia privitoare la dreptul de autor, combaterea plagiatului şi a semnăturii în fals;
  • acordul scris al autorului ca materialul să fie publicat.

Lucrările acceptate sunt ordonate pe numere de apariţie anuală ale revistei şi trimise pentru publicare la Editura Academiei Române.